Oferta

Ośrodek Szkolenia Kierowców LUZ zaprasza Państwa na szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2, A, B.

Rozpoczęcie nowego kursu: 2024-05-28 o godz. 16:00.


Zgodnie z nowym przepisami, które zaczęły obowiązywać 19 stycznia 2013 r., kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkoleni musi założy Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Profil Kandydata na Kierowcę zakładamy w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zameldowania.


W celu uzyskania PKK kandydat musi dostarczyć do starostwa następujące dokumenty:

  • Wniosek o wydanie prawa jazdy ( można wypełnić na miejscu)
  • Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna - jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia
  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
  • Kolorową fotografię 3,5x4,5cm
  • Kserokopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli je posiada
  • Należy posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport